۰۴ مهر ۱۴۰۱ ۰۰:۰۳

مقالات

تحلیل بن مایه های استفهام در دیوان ناصرخسرو

ابیات سؤالی در دیوان ناصرِخسرو، در مقایسه با دیگر شاعران تعلیمی، بسامد زیادی دارد. ما در این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤالات خواهیم بود که دلیل اتکای شاعر بر استفاده از سؤال در تعلیم چیست؟ و آیا می...

بررسی روانکاوانه مفهوم فردیت در بوستان سعدی با توجه به آرای یونگ

سعدی یکی از برجسته ترین حکمایی است که با تاکید بر اخلاق و تربیت، به گونه ای ویژه به دنبال ارایه و بازسازی یک الگوی متعالی از انسان کامل و شخصیت سالم روانی بوده و تمامی تلاش خود را در...

نقد بينامتني سه اثر ادبي مسخ، کوري و کرگدن

در تاريخ ادبيات جهان، هميشه نويسندگاني بودند که آثار ادبي را جايگاهي براي بيان موقعيت انسان در جامعه خود مي پنداشتند و سعي آنان بر اين بود که موقعيت انسان را در طبيعت و جهان پيرامونش تبيين، و او را...

نقد و بررسي روانكاوانه شخصيت زال از نگاه آلفرد آدلر

در ميان رويكردهاي گوناگون نقد و بررسي آثار ادبي كه از ابتداي قرن بيستم شكل گرفت، نقد روانکاوانه آثار هنري و تحليل متون ادبي از منظر روان شناسي از ويژگي خاصي برخوردار است. فرويد به عنوان بنيان گذار روانكاوي توانست...

آبشخورهای متنی و فرامتنی نیچه‌ در فرهنگ ایرانی

از مهمترین شاخه هاي نیچه پژوهی در جهان، شناخت دقیق رابطه فکر و اندیشه نیچه با ساحتهاي گوناگون اندیشه و جغرافیاي فکري است و در خلال آن می توان از پرداختن به اصل مناسبات فکري نیچه با دیگر اندیشه ها...

بررسی تطبیقی رمزهای تمثیلی شتر، شیر و کودک در آثار و اندیشة مولانا و نیچه

از مهم‌ترین مباحثی که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان زبان‌شناس قرار گرفته است، تأثیر نظام اندیشگانی بر جامعة نشانه‌ها و رابطة ذهن و قراردادهای زبانی است. اهمیت این رابطه در نگرش‌های تطبیقی جلوة بیشتری می‌یابد و در نهایت، پژوهشگران با...

نگاهی تطبیقی به مفهوم موسیقی در نگرش مولوی و نیچه

یکی از مهم‌ترین عناصر مورد بحث در تاریخ تصوّف و عرفان اسلامی، موسیقی و سماع است که از بدو شکل‌گیری این نهضت تا دوران شکوفایی و در‌نهایت، ساختار کنونی آن، موضوع موسیقی، سماع و رابطة آن با سلوک معنوی بوده...

تحلیل مفهوم «ترس» در رسالة قشیریه بر اساس ملاحظات کرکگور

از عناصر ویژة ‌‌اندیشة ‌‌کرکگور، یکی از پایه‌گذاران فلسفة ‌‌اگزیستانسیالیست، مسئلة ‌‌ترس‌آگاهی است که جایگاه ویژه‌‌ای را، در مفهوم ایمان، به خود اختصاص داده است. او ترس‌آگاهی را مهم‌ترین شیوة ‌‌دریافت نتیجة ‌‌ایمان می‌داند و حتی این مفهوم را، از...

در حال بارگذاری..