۲۸ مرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۳۴

نقد بينامتني سه اثر ادبي مسخ، کوري و کرگدن

در تاريخ ادبيات جهان، هميشه نويسندگاني بودند که آثار ادبي را جايگاهي براي بيان موقعيت انسان در جامعه خود مي پنداشتند و سعي آنان بر اين بود که موقعيت انسان را در طبيعت و جهان پيرامونش تبيين، و او را از خطر هاي احتمالي باخبر کنند. از سويي جهان امروز، به واسطه تحولات فناورانه پرشتاب و ناپايداري هاي ايدئولوژيک، دنيايي است مضطرب، پرتنش و بي هويت. هجوم عناصر عالم ماشيني در زندگي بشر و همچنين همراهي انسان با شاخصه هاي سرد جهان امروز، بين او و اخلاقيات و معنويات فاصله انداخته و آرام آرام او را در فضاي بحراني شديدي وارد کرده است.
در اينجاست که برخي نويسندگان آثار ادبي سعي مي کنند با بيان اين واقعيت و نيز استفاده از شگردهاي هنري در بحراني تر نشان دادن موقعيت انسان در اوضاع کنوني، او را به فطرت خود بازگردانند و از خطر حاکم بر جامعه آگاهي بخشند. از ميان اين نويسندگان بزرگ، کافکا، يونسکو و ساراماگو به بحران انسان کنوني در جهان مدرن و پسامدرن آگاهي يافته و آن را در آثار خويش، يعني مسخ، کرگدن و کوري تبيين کرده اند.
اين مقاله با رهيافت بينامتني، اين سه اثر را در ساختار و درون مايه بررسي مي کند و ارتباط نشانه شناسيک آن ها را نشان مي دهد.

نویسندگان: طاهري قدرت اله, هوشنگي مجيد


در حال بارگذاری..