۲۸ مرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۳۲

بررسی روانکاوانه مفهوم فردیت در بوستان سعدی با توجه به آرای یونگ

سعدی یکی از برجسته ترین حکمایی است که با تاکید بر اخلاق و تربیت، به گونه ای ویژه به دنبال ارایه و بازسازی یک الگوی متعالی از انسان کامل و شخصیت سالم روانی بوده و تمامی تلاش خود را در جهت تبیین نظامی منطقی و کارآمد برای انسان سازی مصروف داشته است. کارل گوستاو یونگ نیز الگوی شخصیت سالم خود را که موجب یکپارچگی شخصیت انسان و در نهایت، کامل شدن او می شود، فرایند فردیت نامید. بین الگویی که یونگ برای رسیدن به شخصیت سالم ارایه می دهد و آن شرایطی که سعدی در بوستان برای نیل به مرتبه بالایی از انسانیت بیان می کند، شباهت و قرابت فراوانی وجود دارد. در این مقاله علاوه بر آن که کوشیده ایم تا از طریق تطبیق نظریه یونگ با سعدی، همسانی دیدگاه این دو در مورد الگوی شخصیت سالمی که ارایه می-دهند را اثبات نماییم، برآنیم تا کارآمدی الگوی انسان سازی سعدی در قرن بیست و یکم را نیز نشان داده و ابعاد و لایه های ناشناخته بوستان سعدی را بیشتر بر مخاطبین آشکار نماییم.

 

نویسندگان: آرزو کبری فریدونی – کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
مجید هوشنگی – استادیار مدعو گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران


در حال بارگذاری..