۰۴ مهر ۱۴۰۱ ۰۰:۰۱

گفتگو

ده فرمان حافظ: فرمان هفتم: خلا آمد عادت

  حافظ همانند هر متفکری در طول تاریخ به دنبال تاسیس مدینه ی فاضله و جهان آرمانی است و برای برپایی آن سرزمین موعود، بگونه ای پیغمبرانه، ده فرمان اصلی و ده دستور بنیادین ارائه می دهد. هفتمین فرمان حافظ...

ده فرمان حافظ: فرمان ششم، دوستی

  حافظ همانند هر متفکری در طول تاریخ به دنبال تاسیس مدینه ی فاضله و جهان آرمانی است و برای برپایی آن سرزمین موعود، بگونه ای پیغمبرانه، ده فرمان اصلی و ده دستور بنیادین ارائه می دهد. ششمین فرمان حافظ...

ده فرمان حافظ: فرمان پنجم، توکل و رضا

  حافظ همانند هر متفکری در طول تاریخ به دنبال تاسیس مدینه ی فاضله و جهان آرمانی است و برای برپایی آن سرزمین، بگونه ای پیغمبرانه، ده فرمان اصلی و ده دستور بنیادین ارائه می دهد. پنجمین فرمان حافظ برای...

ده فرمان حافظ: فرمان چهارم، آزادگی

    حافظ همانند هر متفکری در طول تاریخ به دنبال تاسیس مدینه ی فاضله و جهان آرمانی است و برای برپایی آن سرزمین موعود، بگونه ای پیغمبرانه، ده فرمان اصلی و ده دستور بنیادین ارائه می دهد. چهارمین فرمان...

ده فرمان حافظ: فرمان سوم، شاد زیستن

  حافظ همانند هر متفکری در طول تاریخ به دنبال تاسیس مدینه ی فاضله و جهان آرمانی است و برای برپایی آن سرزمین موعود، بگونه ای پیغمبرانه، ده فرمان اصلی و ده دستور بنیادین ارائه می دهد. سومین فرمان حافظ...

ده فرمان حافظ: فرمان دوم، یکرنگی و پرهیز از ریا و تزویر

حافظ همانند هر متفکری در طول تاریخ به دنبال تاسیس مدینه ی فاضله و جهان آرمانی است و برای برپایی آن سرزمین موعود، بگونه ای پیغمبرانه، ده فرمان اصلی و ده دستور بنیادین ارائه می دهد. دومین فرمان حافظ برای...

ده فرمان حافظ: فرمان اول، عشق ورزی / دکتر مجید هوشنگی

  حافظ همانند هر متفکری در طول تاریخ به دنبال تاسیس مدینه ی فاضله و جهان آرمانی است و برای برپایی آن سرزمین موعود، بگونه ای پیغمبرانه، ده فرمان اصلی و ده دستور بنیادین ارائه می دهد. نخستین فرمان حافظ...

ده فرمان حافظ. دکتر مجید هوشنگی

  حافظ همانند هر متفکری در طول تاریخ به دنبال تاسیس مدینه ی فاضله و جهان آرمانی است و برای برپایی آن سرزمین موعود، بگونه ای پیغمبرانه، ده فرمان اصلی و ده دستور بنیادین ارائه می دهد که در این...

در حال بارگذاری..